myOXperience

Fill the entry form
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów projektu MyOxpierience tj.  Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, ul Roździeńskiego 1a, a także Fundację Fundacja Project Access Poland z siedzibą w Warszawie ul. Adama Pługa 1 lok 71/72, w celu udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów na potrzeby realizacji projektu MyOXpierience", poprzez publikację zdjęć i materiałów filmowych:
Wizerunek dziecka wykorzystywany będzie w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

* proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna,

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka są organizatorzy konkursu MyOXpierience tj.  Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Wieszowej, ul Moniuszki 1 A; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176, a także Fundacja Project Access Poland z siedzibą w Warszawie ul. Adama Pługa 1 lok 71/72, 02-047 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, Wydział XIII, Sąd Gospodarczy, Nr KRS 0000630904, NIP: 701-06-01-845, Regon: 36511079200000.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe i dziecka, przetwarzane będą w celu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Wakacje z pasją na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67.

4. Pani/Pana dane osobowe i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w przedmiotowych przepisach bądź do momentu wycofania zgody.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.  Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 92 k  Ustawy o systemie oświaty jest niezbędne, aby uczestniczyć w organizowanym wypoczynku. Podanie innych danych jest dobrowolne.

9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony danych.